Women – win a pair of Howard Leight Impact Sport electronic earmuffs

Australian Women’s Shooter readers have the chance to win a pair of Howard Leight Impact Sport electronic earmuffs
Valued at $149
Kindly donated by TSA Outdoors